วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ในบทความนี้ผมจะขอนำเสนอกรอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ผมเป็นคนสั่งเคราะห์ขึ้นจาก กรอบสมรรถนะของหน่วยงานราชการไทย และนักวิชาการ นักการศึกษา นักวิจัย ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยกรอบสมรรถนะที่สังเคราะห์ได้นี้ มีอยู่ 14 ด้าน ดังนี้
          1. ด้านหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
          2. ด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
          3. ด้านการบริหารวิชาการ 
          4. ด้านการบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 
          5. ด้านการบริหารงานบุคคล 
          6. ด้านการบริหารกิจการนักเรียน 
          7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
          8. ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 
          9. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
          10. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา 
          11. ด้านการมีจิตบริการ 
          12. ด้านการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
          13. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
          14. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
          
          ข้างต้นก็เป็นกรอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผมได้สังเคราะห์ขึ้นมา ซึ่งคิดว่าครอบคลุมสมรรถนะที่ควรมีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น